Ponga kind- en jeugdhulp Elst is een praktijk voor psychosociale hulpverlening.

Ten behoeve van de begeleiding wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden in deze praktijk zorgvuldig verwerkt en beveiligd, volgens de eisen uit de privacywetgeving. Dat houdt het volgende in:

 • er wordt duidelijk vermeld voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden Dat staat uitgelegd in deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • er wordt eerst uitdrukkelijke toestemming gevraagd om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of er een wettelijke verplichting geldt;
 • wanneer uw gegevens worden gedeeld, worden er afspraken gemaakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en deze maatregelen vraagt Ponga kind- en jeugdhulp Elst ook van partijen die in opdracht van de praktijk persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen wordt

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met Ponga kind- en jeugdhulp Elst.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website bij het maken van een eerste afspraak laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Voor het opnemen van contact of het maken van een afspraak zijn algemene persoonsgegevens noodzakelijk, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze worden gebruikt voor het leggen van contact. Bij het opstarten van een behandeling worden deze gegevens aan uw dossier gekoppeld en ook gebruikt voor facturering. Praktijk Ponga is aangesloten bij MULTIsignaal, deverwijsindex die in de regio wordt gebruikt. MULTIsignaal is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen.

In het behandelproces kan het zijn dat er ook bijzondere persoonsgegevens aan de orde komen in het kader van uw vraag en behandeling, zoals religie/levensbeschouwing, afkomst, seksuele geaardheid, (medische) gegevens met betrekking tot gezondheid/ziekte, etc. Dit soort bijzondere persoonsgegevens worden niet standaard verzameld, maar kunnen aan de orde komen om u beter te begrijpen en van dienst te zijn. U bent uiteraard zelf vrij om op bepaalde vragen in te gaan, dan wel zelf bepaalde gegevens al dan niet te verstrekken.

Deze gegevens worden in uw persoonlijk behandeldossier verwerkt en zijn alleen door de behandelaar in te zien.

Doeleinden van gegevensverwerking

Hieronder worden nog even de doeleinden op een rij gezet waartoe bovenstaande gegevens kunnen worden gebruikt (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt). Gegevens kunnen worden gebruikt:

 • om u de mogelijkheid te bieden contact te leggen voor informatie of om een afspraak te
 • om uw hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen en vandaaruit een passend advies of begeleiding te
 • om uw behandelproces zo goed mogelijk te kunnen vastleggen en
 • om facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen
 • om af te stemmen met andere betrokken professionals om u zo goed mogelijk te

Beveiligen en bewaren

Ponga kind- en jeugdhulp Elst neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Ponga kind- en jeugdhulp Elst maakt gebruik van het praktijk ondersteunende programma Zorgmail. Hiermee is het mogelijk om op een extra beveiligde manier met u te mailen. Ook wordt door middel van het gebruik van Zorgmail veilig gemaild met eventuele betrokken derden partijen. Indien u liever geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie deelt via de mail, kunt u altijd per mail of telefoon laten weten dat u contact wenst of ons wilt spreken in verband met een persoonlijke vraag of kwestie. Het streven is om binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op te nemen.

Uw persoonsgegevens en dossier worden beheerd en bewaard in het softwareprogramma Zilliz. Zilliz is een beveiligd, ISO-gecertificeerd zorgadministratiesysteem. Deze certificering staat garant voor veilige gegevensopslag en bedrijfsvoering. Uw persoonlijke informatie is daarmee in veilige handen. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, overeenkomstig de bewaarplicht vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens binnen de gezondheidszorg. Mocht u deze termijn te lang vinden, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw dossier eerder te vernietigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft altijd inzage in uw eigen persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen bij uw behandelaar. Daarnaast heeft u de volgende privacyrechten: dataportabiliteit (het recht om uw gegevens digitaal toegestuurd te krijgen, of naar een derde die u aanwijst toe te laten sturen), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens uit hoofde van een ‘gerechtvaardigd belang’ of voor direct marketing doeleinden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links op de website van Ponga kind- en jeughulp Elst zijn verbonden. Om u ervan te vergewissen hoe zij met persoonsgegevens omgaan kunt u het beste de privacyverklaring van de betreffende website nalezen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Ponga kind- en jeugdhulp Elst u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht het niet lukken om er samen uit te komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij neemt iedere klacht in behandeling. De manier waarop de AP dat doet, verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht. Voor meer informatie, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens op deze link. (Mocht deze niet werken, type dan het volgende adres in uw browser https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap)

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring treedt in werking op 14 december 2018.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat er nog wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring. Na verwerking van wijzigingen zal de nieuwe versie zo spoedig mogelijk op de website worden gepubliceerd.