Hulpaanbod

 

Orthopedagogische behandeling

Bij Praktijk Ponga wordt orthopedagogische behandeling aangeboden die uitgevoerd wordt door een gedragswetenschapper (orthopedagoog, orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog), bij voorkeur in samenwerking met een HBO-pedagoog of vaktherapeut. 

Orthopedagogische behandeling kan bestaan uit pedagogisch en psychologisch onderzoek, diagnostiek en behandeling. In het behandeltraject wordt naast het kind ook de omgeving (ouders, school, etc.) betrokken.   

Tijdens een orthopedagogisch behandeltraject kan gebruik worden gemaakt van de volgende specialismen:

Handelingsgerichte diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek is doelgericht, flexibel, op maat en passend bij de situatie (Pameijer & van Beukering, 2015)De gedragswetenschapper verzamelt op een gerichte wijze informatie en analyseert dit met als doel betere beslissingen te kunnen nemen over de interventie die nodig is om de situatie van de cliënt te verbeteren. Gedurende het diagnostiektraject wordt nauw samengewerkt met de cliënt, zijn/haar ouders en zijn/haar omgeving/school. 

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt om het kind te begrijpen en te helpen. Binnen de speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid geboden om datgene waar hij/zij tegen aan loopt in spelvorm uit te drukken. Woorden zijn er vaak nog niet, maar via spel kan het kind al spelend toch grip krijgen op alles wat het rondom en binnen zichzelf ervaart. Door gebeurtenissen letterlijk uit te spelen kan het kind gebeurtenissen verwerken en gevoelens een plek geven, zodat deze beter hanteerbaar zijn. Spel is dan ook van grote betekenis voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op het overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren van psychische, sociale en emotionele problemen. In dramatherapie kun je gevoelens leren herkennen, uiten en/of verdragen. Daarnaast kan gewerkt worden aan het ontwikkelen van reflectievermogen, het uitbreiden van gedragsrepertoire en het uitbreiden van interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen. In dramatherapie worden verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken ingezet, waaronder rollenspel, poppenspel, improvisatie, grime, decor en verhalend werk. Op de spelvloer wordt een fictieve en veilige situatie gecreëerd om te experimenteren met gedrag en om de eigen binnenwereld vorm te geven. Hierdoor kunnen veranderingsprocessen en/of verwerkingsprocessen op gang komen en worden begeleid.

Rouw- en verliestherapie

Verlies hoort bij het leven. Het kindje verlaat de moederschoot, de jongere gaat weg uit het veilige nest van de familie, je ontgroeit bekende omgevingen en mensen, je verliest vriendschappen en wordt geconfronteerd met het overlijden van geliefden. Niet elk verlies leidt tot rouw. Maar sommige verliezen hebben zo’n impact op het leven van een kind, dat er hulp nodig is. Veel kinderen bezoeken de praktijk vanwege echtscheiding van ouders, het verliezen van een familielid of vriendje. Soms zijn de klachten pas zichtbaar maanden nadat het verlies heeft plaatsgevonden.

Kinderen reageren anders op verlies dan volwassenen en elk kind reageert ook weer anders op verlies. Het karakter, de thuissituatie en de leeftijd van het kind spelen een rol maar ook het “soort” verlies zorgt voor verschillende reacties. Een kind heeft de neiging om bij echtscheiding het verdriet te verbergen terwijl je bij overlijden vaak terugval in de ontwikkeling van het kind ziet.

Alarmerende signalen bij kinderen en jongeren:

– er voortdurend triest uitzien, gejaagd tempo, vermoeid zijn, sociale activiteiten vermijden, onverschilligheid, gekweld worden door gevoelens van waardeloosheid en zelfverwijt, grijpen naar alcohol of drugs of geleid worden door stemmingen.

De belangrijkste taak van de rouwtherapeut is het kind te leren zijn/haar emoties te uiten. Dit kan door het voeren van gesprekjes, samen aan de slag gaan met creatieve opdrachten of door exposuretechnieken. Soms is hulp voor het hele gezin nodig omdat we zien dat het kind zich juist zorgen maakt om zijn ouders.

Narratieve therapie

Narratief werken helpt kinderen om gebeurtenissen beter te ordenen en verwerken.

Narratieve therapie is een effectieve vorm van gesprekstherapie. Narratieve therapie gaat ervan uit dat de manier waarop kinderen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Door deze verhalen te analyseren en waar nodig bij te stellen, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten. Dit maakt narratieve therapie een uniek en uiterst werkzaam therapeutisch instrument.

Sommige kinderen en jongeren spreken niet graag over ingrijpende traumatische levenservaringen. Ze ervaren zichzelf als falend, waardeloos en geïsoleerd van hun familie, vrienden en omgeving. Als we goed naar hen luisteren ontdekken we waar interesses liggen. Als blijkt dat een kind of jongere gek is op bijvoorbeeld voetbal, dan wordt dit het uitgangspunt van het gesprek. We spreken dan over de doelman, aanvallers, verdedigers en supporters en brengen hun eigen levensteam in kaart. We kijken naar de obstakels die ze op hun eigen levenspad tegenkomen en onderzoeken die samen. Dit maakt het gesprek met het kind/jongere voller en rijker.

We herkennen de dominante verhaallijnen bij kinderen die aanzetten tot gedachten als ik ben niks waard, het zal mij nooit lukken of ik kom er nooit meer overheen. We gaan op zoek naar rijkere en meer gewenste “zelfverhalen”.

Narratieve therapie stelt het kind centraal als expert van zijn/haar eigen leven.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een afkorting die we om ons heen steeds vaker horen.  Maar wanneer gebruiken we nu EMDR?

EMDR kan worden ingezet als een kind of een jongere tegen problemen aanloopt, waarvan vermoed wordt dat deze te maken hebben met eerdere ingrijpende gebeurtenissen (trauma). Het doel van deze behandelvorm is om de emotionele lading die de ingrijpende gebeurtenis met zich meebrengt weg te nemen.

Naast EMDR volgens het standaard protocol biedt Praktijk Ponga ook de verhalenmethode van EMDR aan. Dit is een methode speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen (t/m 5 jaar) en oudere kinderen die op jonge leeftijd getraumatiseerd zijn geraakt. Wanneer kinderen trauma’s hebben opgelopen voordat zij konden praten / er woorden aan konden geven (pre-verbaal trauma) kunnen deze trauma’s met behulp van de verhalenmethode behandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan trauma’s rondom medische ingrepen, vroeggeboorte, ernstig ziek zijn, misbruik, een ongeval of het verlies van een dierbare. Ouders worden bij deze vorm van EMDR intensief betrokken. Aan ouders wordt gevraagd een verhaal te schrijven over het trauma, waarbij de beleving van het kind centraal staat. Door het voorlezen van dit verhaal aan het kind, wordt de herinnering geactiveerd. Vervolgens wordt het kind afgeleid en gaat het principe van EMDR zijn werk doen.

Op de website van www.emdrkindenjeugd.nl staan een aantal mooie filmpjes waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd hoe een EMDR-traject verloopt.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen deze vorm van therapie wordt er vanuit gegaan dat je onvermijdelijk hindernissen tegenkomt in je leven, die je kunnen verhinderen om je waarden na te streven. ACT biedt handvatten en technieken om te leren omgaan met vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename situaties. Het doel van ACT is psychologisch flexibel te zijn, dat wil zeggen dat je leert meebewegen met wat het leven biedt, goed of slecht.
ACT kan worden ingezet bij kinderen en jeugdigen die met zichzelf en hun emoties worstelen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen en jongeren met gevoelens van (faal)angst, een laag zelfbeeld, stemmingsklachten, motivatieproblemen en boos of opstandig gedrag (ongeacht of hier een stoornis aan ten grondslag ligt).

Trainingen in groepsverband

Praktijk Ponga biedt diverse groepstrainingen aan voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Deze trainingen zijn altijd onderdeel van een individueel behandeltraject.

Stoere schildpadden training voor kinderen van 4-6 jaar die te maken hebben met echtscheiding van hun ouders. De eerstvolgende training start in maart 2022.

Dappere dino training voor kinderen van 6-8 jaar die te maken hebben met echtscheiding van hun ouders. De eerstvolgende training start in maart 2022.

 

Weerbaarheidstraining “kom maar op, ik ben top” – De eerstvolgende training start op 03 februari 2022.

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten. In deze training leert kinderen van 9 -13 jaar dat hun manier van reageren er één is, maar dat er ook andere manieren van reageren zijn. Manieren waardoor zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Er wordt gewerkt aan inzicht en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

  • Hoe de problemen ontstaan;
  • Hoe je op verschillende manieren kunt opkomen voor jezelf;
  • De invloed van gedachten, gevoel, gedrag en gevolg;
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen;
  • Een gesprek te beginnen (iets durven zeggen) en je mening kunnen geven;
  • Te reageren op pesten en kritiek;
  • ‘Nee’ te zeggen;
  • Boosheid op een goede wijze te uiten;
  • Problemen en ruzies op te lossen.
o