Handelingsgerichte diagnostiek

 

Om de zorg binnen onze praktijk zo volledig mogelijk aan te kunnen bieden, biedt Praktijk Ponga ook handelingsgerichte diagnostiek aan. 

Handelingsgerichte diagnostiek is doelgericht, flexibel, op maat en passend bij de situatie. De gedragswetenschapper verzamelt op gerichte wijze informatie en analyseert dit met als doel betere beslissingen te kunnen nemen over de interventie die nodig is om de situatie van de cliënt te verbeteren. 

Er wordt gedurende het diagnostisch proces nauw samengewerkt met het kind of de jongere, ouders en omgeving/school. 

Binnen Praktijk Ponga vindt diagnostiek enkel en alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van het behandeltraject. Er wordt diagnostiek ‘op maat’ aangeboden, wat inhoudt dat er niet gewerkt wordt volgens een vaststaand diagnostiekprotocol. Per onderzoeksvraag wordt er bekeken welk gebruik van diagnostische middelen passend is. 

De diagnostiek kan gericht zijn op vragen rondom het intelligentieniveau, de executieve functies, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind of de jongere of ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS.  

Ook het gezin kan hierin worden meegenomen. Het gezin vormt immers de primaire leefwereld voor kinderen en jongeren. Om problemen van kinderen en jongeren goed te begrijpen kan het heel functioneel zijn om meer zicht te krijgen op het gezinssysteem waarbinnen de problemen zich voordoen.

Tijdens een gezinsonderzoek wordt samen met de betrokken gezinsleden onderzocht op welke manier de problematiek van het kind wordt beïnvloed door de gezinscontext en vice versa. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar de situatie gekeken, waardoor meerdere aspecten van de problematiek zichtbaar worden. 

Binnen Praktijk Ponga wordt geen complexe differentiaaldiagnostiek geboden en valt diagnostiek naar onder andere hechtingsproblematiek, forse systeem-problematiek en diagnostiek bij een zware hulpverleningsgeschiedenis buiten het bereik.