Behorend bij de Overeenkomst getekend in de praktijk.

Artikel 1: Definities

1.1    Waar gesproken wordt over ‘OBV’ wordt gedoeld op de ‘Overeenkomst Begeleiding vorm van therapie’.

1.2    Waar gesproken wordt over ‘AV’ wordt gedoeld op deze Algemene voorwaarden.

1.3    Waar gesproken wordt van ‘NVPA’ wordt gedoeld op het Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen.

1.4    Waar gesproken wordt van ‘opdrachtgever/-nemer’ dient waar van toepassing ‘opdrachtgevers/-nemers’ te worden gelezen.

1.5    Waar gesproken wordt van ‘hij’ of ‘zijn’ dient waar van toepassing ‘zij’ of ‘haar’ te worden gelezen.

Artikel 2: Algemeen

2.1    Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon die de opdracht tot begeleiding/therapie heeft gegeven aan de opdrachtnemer.

2.2   Onder opdrachtnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon, die de OBV als opdrachtnemer heeft (mede)ondertekend.

2.3   ‘Ponga kind- en jeugdhulp Elst’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 000040622614 en valt onder het NVPA, registernummer:102987 en onder NVVS (onderdeel van de FVB), registernummer: 108995. Deze algemene voorwaarden (verder te noemen: de “AV”) zijn aldaar gedeponeerd.

2.4    De AV zijn onlosmakelijk en onvoorwaardelijk onderdeel van de OBV en voorts van toepassing op alle tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer op basis van de OBV mondeling en/of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 3: Aard van de verbintenis

De opdracht houdt voor opdrachtnemer een inspanningsverplichting in, niet een resultaatsverplichting.

Artikel 4: Dienstverlening

4.1    Opdrachtnemer draagt naar beste vermogen zorg voor informatie aan en begeleiding van opdrachtgever gedurende de gehele periode van de begeleiding.

4.2    De opdrachtnemer geeft opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de begeleiding informatie over de therapie/begeleiding en geeft ruimschoots de gelegenheid tot kennisneming van de inhoud van OBV en AV. Zie voorts art. 7.1

4.3   Na ondertekening van de OBV wordt in overleg met opdrachtgever de therapie/begeleiding gestart.

4.4    Opdrachtgever verplicht zich steeds alle relevante informatie inzichtelijk te maken voor opdrachtnemer en hem/haar op eerste verzoek alle gevraagde stukken aan te leveren.

4.5    Indien gewenst door opdrachtgever of waar noodzakelijk in verband met specifieke informatie en/of advies zullen derdedeskundigen worden ingeschakeld. De op grond hiervan door opdrachtnemer aan de derdedeskundige(n) gegeven opdrachten worden gegeven in naam van en voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.6    Verzoekt de opdrachtgever de opdrachtnemer om inschakeling, informatie en/of advies van een/meer derde(n)-deskundige(n) op financieel gebied, dan treedt de opdrachtnemer niet op als tussenpersoon of bemiddelaar in de zin van de Wet Financiële dienstverlening. Voor adviezen en/of informatie van bedoelde derdedeskundigen kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld. Derdedeskundigen werken voor eigen rekening en risico en declareren zelfstandig. De opdrachtgever zal steeds voorafgaand aan de inschakeling van een derdedeskundige worden ingelicht over de kosten, die aan de inschakeling verbonden zijn. Ingeval de kosten hoger uitvallen dan verwacht kan de opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, maar zal naar beste vermogen helpen het conflict op te lossen.

4.7    Opdrachtgever verplicht zich de facturen van de bovengenoemde derden op eerste verzoek te voldoen. Ingeval van vermoeden van een vergissing wordt per omgaande contact gezocht met opdrachtnemer en derdedeskundige(n) zelf.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht

Opdrachtnemer verplicht zich in alle gevallen tot geheimhouding van alle informatie over of betrekking hebbende op opdrachtgever, die hem/haar in het kader van de therapie/begeleiding ter oren komt, tenzij wettelijke verplichtingen anders voorschrijven. De opdrachtnemer werkt vanuit de NVPA-beroepscode. Wat betreft de handhaving hiervan wordt verwezen naar het NVPA-klacht- en tuchtrecht.

Artikel 6: Aanvang, beëindiging en opzegging van de OBV

6.1    De OBV vangt aan op het moment van ondertekening door opdrachtgever en eindigt stilzwijgend na het aantal afgesproken gesprekken en de hierbij behorende evaluatie.

6.2    Opdrachtgever is gerechtigd de OBV tussentijds – uitsluitend schriftelijk – te beëindigen. In beginsel worden eenmaal betaalde gelden niet gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de oorzaak van de beëindiging te wijten is aan een oorzaak, die naar verkeersopvattingen voor rekening en/of risico hoort te komen van opdrachtnemer.

6.3    Ingeval in gezamenlijk overleg restitutie is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd de inmiddels gedane werkzaamheden en/of gewerkte uren in rekening te brengen en af te trekken van het aan opdrachtgever te restitueren bedrag. Opdrachtnemer is gehouden het restbedrag per omgaande op de rekening van de opdrachtgever terug te storten.

6.4    Indien de voortgang van de procedure en/of de dienstverlening van opdrachtnemer ernstige vertraging oploopt dan wel aantoonbaar wordt belemmerd door een voorval of houding, die aan opdrachtgever kan worden toegerekend, is opdrachtnemer na éénmalige schriftelijke waarschuwing en termijnstelling gerechtigd de OBV eenzijdig te beëindigen.

6.5   De OBV is van rechtswege ontbonden bij overlijden van een van beide opdrachtgevers of opdrachtnemer.

Er vindt dan geen restitutie plaats van gedane betalingen.

6.6    Faillissement of surseance van betaling van (één der) opdrachtgevers leidt niet automatisch tot ontbinding van de OBV. In dat geval schort opdrachtnemer de werkzaamheden op tot opdrachtgever duidelijkheid heeft verschaft over de wens tot voortgang en een betalingsregeling is afgesproken met opdrachtnemer. Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

6.7   Is echter in de in artikel 6. genoemde gevallen na maximaal twee maanden niets vernomen van opdrachtgever, dan wordt de OBV automatisch als ontbonden beschouwd. Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 7: Kosten en tarieven

7.1    Voorafgaand aan de ondertekening van de OBV en parafering van de AV zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een tarievenlijst overhandigen. De BTW is in beginsel inbegrepen in de tarieven.

7.2    Parkeer-, reis- en verblijfkosten worden door de opdrachtnemer niet apart in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

7.3    Kosten van derdedeskundige(n), die conform artikel 4.5 namens, ten behoeve van en in overleg met de opdrachtgever zijn ingeschakeld, worden door bedoelde derden zelf gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

7.4    Over kosten als bedoeld in het voorgaande artikel zal de opdrachtgever steeds zo goed mogelijk worden geïnformeerd, onverminderd zijn eigen onderzoeksplicht in dezen.

Artikel 8: Facturering en betaling

8.1   Facturering van de overeengekomen tarieven vindt plaats na afloop van elke sessie.

8.2    Betaling door opdrachtgever van de in artikel 8.1 bedoelde declaraties dient te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

8.3   Opdrachtgevers zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele gefactureerde bedrag.

8.4    Ingeval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting kan opdrachtnemer in alle gevallen de werkzaamheden opschorten en/of staken totdat door de opdrachtgever aan de betalingsverplichting is voldaan. Opdrachtnemer is alsdan nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voor opdrachtgever zou kunnen ontstaan als gevolg van deze opschorting en/of staking.

8.5    Als de betalingstermijn is overschreden en er is schriftelijk geen andere betalingstermijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, wordt aan de opdrachtgever aangetekend een ingebrekestelling gezonden, waarna opdrachtgever tien werkdagen de tijd heeft om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Blijft hij dan andermaal in gebreken, dan wordt het gefactureerde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, en wel gerekend vanaf de oorspronkelijke factuurdatum + twee weken.

8.6    Alle met het verzuim van opdrachtgever samenhangende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die opdrachtnemer moet maken teneinde de hem toekomende gelden te innen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8.7    Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van1994) zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 9: Overmacht

9.1    Indien er sprake is van overmacht in de vorm van ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer kunnen desgewenst de werkzaamheden worden overgenomen door een collega van de opdrachtnemer, maar niet eerder dan nadat daarover met de opdrachtgever overleg heeft plaatsgevonden. In geval van spoed en de opdrachtgever is niet bereikbaar, dan zal de opdrachtnemer zo goed mogelijk maatregelen treffen en de opdrachtgever zo snel als daarna mogelijk is daarover inlichten.

9.2    Ingeval overname niet mogelijk is of niet gewenst door opdrachtgever, dan zal naar redelijkheid en in goed overleg worden vastgesteld wat de hoogte zal zijn van het te restitueren bedrag ingeval er reeds betalingen zijn gedaan respectievelijk werkzaamheden zijn verricht. Artikel 6.3 is hier van toepassing.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten in de opdracht, documenten en overige stukken, die door opdrachtgever is/zijn aangeleverd.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) daden of nalatigheden, die direct of indirect kunnen worden toegerekend aan opdrachtgever.

10.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten c.q. tekortkomingen van voor rekening en risico van opdrachtgever ingeschakelde derdedeskundigen.

10.4 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade van derden en/of derdedeskundigen, tenzij er sprake is van verwijtbaar handelen in de zin van artikel 10.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden in dezen.

10.5 Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld in die gevallen, waarin aantoonbaar sprake is van opdrachtnemer verwijtbare handelingen, die naar verkeersopvattingen beschouwd kunnen worden als opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

10.6 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag waartoe opdrachtgever krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer gerechtigd is.

10.7 Ontbreekt een verzekering als genoemd in artikel 10.5 of dekt de betreffende verzekering de schade niet, dan kan de uit te betalen schadevergoeding nooit meer bedragen dan maximaal tweemaal de OBV-overeenkomst.

Artikel 11 Klachten

11.1 De opdrachtnemer is gehouden om de opdrachtgever op eerste verzoek het klacht- en tuchtrecht van het NVPA te overhandigen.
11.2 Opdrachtgever verplicht zich in alle gevallen om klachten van welke aard ook ten spoedigste met opdrachtnemer te bespreken en alles in het werk te stellen om samen met de opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing te komen.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Ingeval opdrachtgever en opdrachtnemer in gevallen als bedoeld in artikel 11 niet tot een bevredigende oplossing van het geschil kunnen komen verplichten zij zich contact te zoeken met het NVPA.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Alle juridische adviezen zijn gebaseerd op het in Nederland geldende recht.

13.2 Op zowel OBV als AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.